Ako nakupovať

Článok III.
Dodanie a prevzatie tovaru
1. Predávajúci je povinný dodať tovar v lehote a na miesto dohodnuté s kupujúcim pri potvrdení objednávky podľa čl. II bod 5 týchto Všeobecných obchodných podmienok.
2. Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru prostredníctvom:

Slovenská pošta (na dobierku ) + 3,00 €

Novinka:
Tovar expedujeme aj do Českej republiky po prevode peňazí na náš účet.......cena poštovného je 6,00 - 9,00€  podľa váhy balíka
Tovar expedujeme aj do EÚ po prevode peňazí na náš účet.......cena poštovného je 8,00 - 10,00€ podľa váhy balíka
3.Záväznou dobou na dodanie tovaru je doba dohodnutá medzi predávajúcim a kupujúcim pri potvrdení objednávky predávajúcim.
Tovar je doručený od expedície z nášho skladu prostredníctvom Slovenskej pošty najneskôr do 72 hodín.
V prípade, že predávajúci  Petra Pastieriková  nevie vybaviť objednávku jednorázovo, informuje o možnostiach dodania neúplnej dodávky kupujúceho.
4.V prípade objednávky tovaru vo výške nad 170 €, nebude poštovné a balné účtované a tovar bude zaslaný zákazníkovi poštou s darčekom.

5. Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať na dohodnutom mieste a v dohodnutom čase.
Neprebratie zásielky na dobierku POZOR!!!
Nákupom v internetovom obchode www.redialmoda.sk vzniká medzi predajcom Petra Pastieriková a zákazníkom kúpna zmluva.
Odoslanie zásielky potvrdzuje Petra Pastieriková emailovým alebo telefonickým oznámením o aktualizácii - odoslaní zásielky.
Na prebratie zásielky má zákazník 18 dní, potom ju pošta posiela späť. Stáva sa, že lístok o prijatí zásielky na poštu nie je zákazníkovi vždy dodaný. V tom prípade si vie zásielku vyzdvihnúť aj bez neho. (Stačí na pošte udať adresu zákazníka, poprípade zašle  Petra Pastieriková  na vyžiadanie číslo podacieho lístka.)
Bezdôvodné a neopodstatnené neprebratie balíka zaslaného zákazníkovi na dobierku v 18-dňovej úložnej lehote sa chápe ako hrubé porušenie obchodných podmienok, pretože zákazník je vždy informovaný elektronickou formou o vyexpedovaní balíka. 
V prípade neprebratia dobierkovej zásielky zákazníkom si Petra Pastieriková vyhradzuje právo požadovať od zákazníka zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10,00€. Zákazníkovi bude odoslaná elektronickou formou faktúra (splatnosť 7 dní). Túto je možné zaplatiť na účet predajcu alebo poštovou poukážkou.
Ak sa zákazník rozhodne o opätovné zaslanie balíka, je povinný uhradiť platbu za tovar na účet predajcu. V tomto prípade mu nebude účtovaný poplatok za porušenie týchto obchodných podmienok.
Ak zákazník nezaplatí objednávku či poplatok za porušenie obchodných podmienok v uvedenej lehote, bude predajca nútený vymáhať pohľadávku súdnou cestou. Zákazník nesie plnú zodpovednosť za takto vzniknutú situáciu a v plnej výške hradí všetky náklady spojené s vymáhaním pohľadávky: súdny poplatok, trovy právneho a exekučného konania.

6. Pri prevzatí tovaru, ktorý bol odoslaný predávajúcim je kupujúci povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pri zistení nedostatkov musí kupujúci do 48 hodín informovať predávajúceho (písomne, telefonicky, e-mailom). Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú predávajúcim akceptované.
  Článok IV.
Cena, spôsob platby a nadobudnutie vlastníctva
1. Cena za objednaný tovar uvedená v internetovej stránke www.redialmoda.sk  je konečná a záväzná pre predávajúceho a kupujúceho.  Predajca nie je platcom DPH.
2. Objednávateľ môže uskutočniť platbu za objednaný tovar nasledovnými spôsobmi:
- zaplatením dobierky pri jej prevzatí
- bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho do doby splatnosti uvedenej na priloženej faktúre
3. Až do úplného zaplatenia ceny objednaného tovaru objednávateľom zostáva objednaný tovar vo vlastníctve predávajúceho. V prípade omeškania platby je predávajúci oprávnený vymáhať od kupujúceho penále vo výške 0,1% z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.

Článok VI.
Predmet reklamácie
1. Predmetom reklamácie môže byť:
- tovar zakúpený u predávajúceho
- poškodený tovar

1. Predmetom reklamácie nemôže byť:
( Nárok na uplatnenie záruky zaniká)
-ak kupujúci reklamuje vady, na ktoré bol predávajúcim v
dobe uzatvárania zmluvy upozornený a písomne s nimi
súhlasil,
-uplynutím záručnej doby tovaru,
-mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
-používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a
mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
-neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
-poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami
uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými
normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
-poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
-poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
-neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou
elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
-zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby
- predávajúci nepreberá zodpovednosť za vady spôsobené neodborným používaním produktu, alebo v rozpore s návodom na použitie vrátane neodborného zásahu do produktu, spôsobené použitím neoriginálneho príslušenstva a ostatnými príčinami uvedenými na záručnom liste/návode. Na takto vzniknuté poruchy sa poskytnutá záruka nevzťahuje.

Článok VII.
Podmienky reklamácie
1. V prípade výskytu vady alebo podozrenia na vadu môže kupujúci uplatniť v záručnej dobe svoje nároky zo zodpovednosti za vady na tovare zakúpenom u predávajúceho.
2. Záručná doba je: 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak.
3. Pri reklamácii je nutné predložiť záručný list (k tovaru ku ktorému bol vystavený) a doklad o kúpe s uvedeným výrobným číslom a doklad o zaplatení.
4. Zásielky zaslané na dobierku neprijímame.
5. Pri odovzdaní tovaru za účelom reklamácie sa vyplní „Reklamačný protokol“. Vyžiadate si ho e-mailom na petra.pastierikova@centrum.sk
Pre uplatnenie reklamácie je potrebné tovar zaslať s kópiou faktúry ako i reklamačného protokolu na adresu:
Petra Pastieriková,Diviacka Nová Ves 123, 97224
Kupujúci obdrží od predajcu 1 exemplár reklamačného protokolu, ktorý potvrdzuje prevzatie tovaru na reklamáciu.
5. Ak sa na zistenú vadu vzťahuje záruka, odstránenie vady je bezplatné.
6. Záručnú opravu je predávajúci povinný vykonať v primeranom čase, najneskôr do 30 dní od prevzatia tovaru na opravu.
7. V prípade, že sa na zistenú vadu záruka nevzťahuje, môže si kupujúci dohodnúť s predávajúcim podmienky (cenu a termín) nezáručnej opravy.

Článok VIII.
Odstúpenie od zmluvy, výmena výrobku (zásielkový obchod)
1. Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti má v súlade s platnými právnymi predpismi právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru.
• Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí predávajúci kupujúcemu a kupujúci predávajúcemu všetky vzájomne prijaté plnenia.
• Odstúpiť môže kupujúci tak, že túto skutočnosť oznámi predávajúcemu, a to elektronicky na emailovú adresu petra.pastierikova@centrum.sk
Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, variabilný symbol a dátum nákupu a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru.
• Pokiaľ už kupujúci tovar obdržal a prevzal, zašle tovar späť na prevádzku predávajúceho, kde predávajúci bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru.
• Po akceptácií a splnení zákonných podmienok zákazníkovi vrátime peňažné plnenie za tovar do 15 dní.
Ak zákazník zašle predávajúcemu tovar, ktorý bol používaný, poškodený, alebo neúplný (aj napriek vyzvaniu do 3 dní nevráti všetky dokumenty - návody,..) predávajúci si vyhradzuje právo takýto tovar neprevziať, a vrátiť ho späť na náklady kupujúceho na jeho adresu.
2. Kupujúci má právo na bezplatnú výmenu tovaru za ten istý typ tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy aj:
• ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa mohol tovar riadne užívať ako tovar bez vád
• ak kupujúci pre opätovné sa vyskytnutie vady po oprave alebo väčší počet vád nemôže tovar riadne užívať
• ak nebol dodržaný termín záručnej opravy (do 30 dní od prevzatia tovaru na opravu).
Pokračovať
Výrobcovia
Rýchle hľadanie
 
Použite kľúčové slová pre nájdenie tovaru ktoré hľadáte.
Rozšírené vyhľadávanie
nakupujte